Algemene voorwaarden Catering Lokaal B.V.

Algemene voorwaarden van Catering Lokaal B.V. gevestigd te Nieuwegein aan de Symfonielaan1, 3438 EW. Catering Lokaal stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Catering Lokaal B.V., gevestigd te Nieuwegein, hierna te noemen Catering Lokaal.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Catering Lokaal opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door Catering Lokaal zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2a Alle aanbiedingen van Catering Lokaal zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waarbij inbegrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Catering Lokaal van een opdracht, dan wel zodra Catering Lokaal is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Catering Lokaal gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren. Annuleringskosten zijn gelijk als het overeengekomen totaal bedrag van de ondertekende overeenkomst.

Artikel 5: Termijnen van levering
5a Hoewel Catering Lokaal zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Catering Lokaal de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 6: Reclame
6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Catering Lokaal te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting. 

Artikel 7: Betaling
7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Catering Lokaal.

7b Catering Lokaal is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele vooruitbetaling te verlangen.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Catering Lokaal te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

7d Betaling: 25% bij bevestiging. 50% 3 maanden voorafgaand aan event, 25% 14 dagen voorafgaand aan event.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder
8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel Catering Lokaal.

8b De klant aanvaard alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9a Catering Lokaal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
- handelingen of nalatigheid van Catering Lokaal, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b Catering Lokaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

9c Catering Lokaal is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d Catering Lokaal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Catering Lokaal onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Catering Lokaal gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Catering Lokaal het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Catering Lokaal, zonder dat Catering Lokaal tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Catering Lokaal ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden
11a Catering Lokaal is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Catering Lokaal aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Catering Lokaal met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie
12a Ingeval Catering Lokaal diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is - om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de Arbo-technische zaken, waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Catering Lokaal te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Catering Lokaal.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Catering Lokaal en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch.
Daarnaast zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing (UVH).

B.T.W.

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. tenzij specifiek anders vermeld. 


Contact

Catering Lokaal B.V.

Symfonielaan 1


3438 EW NIEUWEGEIN

T: 085-2737900


E: info@cateringlokaal.nl

W: www.cateringlokaal.nl  
 

 

 

Klik op de afbeelding en bekijk de video van Catering Lokaal