Algemene Voorwaarden evenementenlocatie De Woonindustrie – Catering Lokaal B.V.

Uniforme Voorwaarden Horeca

Op alle door ons aangegane overeenkomsten en geleverde diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing en daarnaast gelden de aanvullende voorwaarden van Catering Lokaal. De Uniforme Voorwaarden Horeca liggen bij ons ter inzage, zijn te downloaden via www.knh.nl of worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Privacy

Catering Lokaal wil u zo goed mogelijk van dienst zijn, daarom leggen we de door u verstrekte gegevens vast en verwerken we deze. Catering Lokaal neemt privacy serieus en behandelt gegevens vertrouwelijk en met uiterste zorgvuldigheid en houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor inzage in gegevens of andere vragen kunt u contact opnemen met Catering Lokaal.

Optie en reservering

Graag plaatsen wij een vrijblijvende reservering (optie). Deze reservering blijft maximaal 14 dagen van toepassing, tenzij anders staat vermeld en de reservering wordt definitief als wij een voor akkoord getekende (locatie)bevestiging (=overeenkomst) hebben ontvangen. Op het moment dat we een andere aanvraag ontvangen voor de in optie genomen accommodatie, nemen wij contact op en vragen binnen 24 uur een beslissing te nemen. Indien binnen deze termijn geen uitsluitsel wordt verkregen, behouden wij ons het recht voor de verstrekte optie te laten vervallen.

Aantal gasten

Het in de overeenkomst vermelde aantal gasten beschouwt Catering Lokaal als uitgangspunt. Het is mogelijk het aantal gasten kosteloos te wijzigen tot 10 werkdagen voor de reserveringsdatum en
tot een maximum van 15% van het in de overeenkomst vermelde aantal gasten.

  • Indien het aantal gasten binnen 10 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt verlaagd, dan wordt het bij Catering Lokaal bekende aantal gasten doorberekend.
  • Indien het aantal gasten binnen 10 werkdagen voor de reserveringsdatum wordt verhoogd, dient zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met Catering Lokaal. Als dit hoger aantal gasten in de accommodatie past, is dit uiteraard geen probleem. 

  • Een wijziging van het aantal gasten dient u per e-mail door te geven aan Catering Lokaal. 


Annulering evenement

Indien het evenement wordt geannuleerd nadat u de overeenkomst heeft getekend, wordt de volledige contractwaarde in rekening gebracht. Indien voor een evenement niet de benodigde vergunningen/ ontheffingen kunnen worden verkregen, worden er bij annulering geen kosten in rekening gebracht.


Betaling

Voorafgaand aan het evenement sturen wij u bij akkoord een eerste voorschotnota op basis van 25% van de overeenkomst.
Drie maanden voorafgaand aan het evenement sturen wij u een tweede voorschotnota van 50% van de overeenkomst. De nota voor de resterende 25% sturen wij twee weken voorafgaand aan het evenement.
Indien er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichtingen, behouden wij ons het recht voor om onze plicht tot leveren voor onbepaalde tijd op te schorten tot het moment dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Tevens weerhoudt dit u niet van betaling conform de overeenkomst (zie ook ANNULERING EVENEMENT). 


Aansprakelijkheid

Catering Lokaal is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten evenals gevolgschade.

Meerverbruik en uitloop

Eventueel meerverbruik ten opzichte van de overeenkomst (bijvoorbeeld consumpties) wordt op basis van nacalculatie doorberekend. Bij een uitloop van het evenement is Catering Lokaal genoodzaakt meerkosten door te berekenen voor bijvoorbeeld de catering en de personeelskosten. 


Schade, diefstal of vermissing

  • De Woonindustrie is een bijzondere locatie, we vragen dan ook de locatie met respect te 
behandelen. Voorafgaand aan het evenement sturen wij de huisregels van de locatie welke in acht dienen te worden genomen. Indien er sprake is van het niet naleven hiervan, worden de eventueel hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht. 

  • Bij schade aan de locatie, diefstal of verlies van goederen is Catering Lokaal genoodzaakt de kosten van herstel of vervanging in rekening te brengen. 

  • Catering Lokaal is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten of aan via derden ingehuurde materialen. 

  • Indien derden hun plicht tot leveren, – om welke reden dan ook – niet nakomen, is Catering Lokaal niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schades. Voorgaande is eveneens van toepassing in geval van stopzetting, om welke reden dan ook, van leveringen door openbare nutsbedrijven. 


Vuur, muziek en afval

  • Gebruik van vuur(werk) is niet toegestaan. Daarnaast dienen eigen ingebrachte materialen 
van brandwerende kwaliteit te zijn, voorzien van een certificaat van brandvoortplantingsklasse 
1 of 2 (vanuit de fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan 4 dagen. 

  • Indien er veel afval (karton, pallets, etc.) achterblijft, zijn wij genoodzaakt om ledigingskosten voor de container door te berekenen

B.T.W.

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. tenzij specifiek anders vermeld. 


Contact

Catering Lokaal B.V.

Symfonielaan 1


3438 EW NIEUWEGEIN

T: 085-2737900


E: info@cateringlokaal.nl

W: www.cateringlokaal.nl

 

 

Klik op de afbeelding en bekijk de video van Catering Lokaal